آموزش و ویدیو, فایل آموزشی

مقاله ی سنسور چشمی

اگر داخل چشمی دزدگیر را باز کنید، با مداری روبرو میشوید که در وسط آن یک سنسورR PI وجود دارد. گاها برخی
دوستان به اشتباه کاربرد این چشمی را با سنسور های حرکتی ، به اشتباه میگیرند. برای شروع کار یک توضیح کوتاهی
در مورد سنسورR PI ارائه میدهیم:
حسگرR PI حسگری هست که آثار گرمایی بدن انسان رو کشف میکنه و با تبدیل اون به یه سیگنال الکتریکی
دیجیتال یا آنالوگ امکان انجام هر عملی که میشه با یه سیگنال الکتریکی انجام داد رو فراهم میکنه از دزدگیر، روشن
کردن المپ راهپله و… تا مین غیرتماسی، رهگیری اهداف گرمایی و… از کاربردهای این نوع حسگر هست البته طبیعی
هست که برای کاربرد نظامی نیاز به حسگر با دقت باال، نویزپذیری پایین و با امکان تشخیص زاویه و فاصله نیاز داریم.
تو این شکل میتونید به طور خالصه عملکرد را مشاهده کنید:

این هم آثار گرمایی بدن انسان که هر حسگر کوری هم باشه تو فضای مناسب کشفش میکنه:

اگر به طور دقیق توضیح بدهیم:
هر جسمی که دمای آن باالتر از صفر مطلق یعنی ۳۷۲ درجه زیر صفر باشد از خودش انرژی از جنس امواج نوری
ساطع میکند. میزان این انرژی که از جسم ساطع میشود وابسته است به:
· اختالف دمای سطح جسم با دمای محیط
· میزان دمای خود جسم
· میزان انعکاس نور از جسم
· ابعاد فیزیکی جسم
· میزان تولید انرژی داخلی )فعالیت و متابولیسم( و طول موج این نور وابسته به دمای جسم میباشد.
بخش زیادی از این انرژی که از جسمی تابش میکند از نوع مادون قرمز میباشد که مربوط به بخش نامریی طیف
امواج الکترومغناطیس میباشد. در یک دفتر اداری معمولی سطح تمام اجسام، دیوارها، کف، چراغها و غیره نور مادون
قرمز از خود انتشار میدهند از آنجا که دمای سطح اجسام اطراف با دمای محیط به هم نزدیک میباشد هر دو تقریباً
در یک طول موج انتشار دارند.
هنگامی که کسی در اتاق حضور ندارد و یا فردی در آن حرکت نمیکند الگوی انتشار این انرژی از جهت قدرت و جهت
ثابت است. حال اگر فردی به اتاق وارد شود این الگو به دو شکل به هم میریزد. بدن فرد بین انعکاس و انتشار امواج
توسط محیط مانع ایجاد میکند. بدن فرد انرژی مادون قرمز خود را میتابد که باعث افزایش میزان این انرژی در اتاق
میشود.
یک سنسور که نسبت به نور مادون قرمز دریافتی عکسالعمل نشان میدهد و آن را به میکرو ولت تبدیل میکند. یک
لنز که اطمینان میدهد نور مادون قرمز از مناطق مجزایی که از هم فاصله دارند و از بین آنها نوری دریافت نمیشود
گرفته میشود.
سنسور مادون قرمز فقط به دمای ناشی از بدن انسان یا حیوان خونگرم که در محدوده ۸-mm۴۱است عکسالعمل
نشان میدهد و طول موجهای دیگر انرژی مادون قرمز مربوط به چراغها، نور خورشید، تجهیزات گرم کننده و غیره را
به منظور کاهش نویز جهت تشخیص حضور یک فرد در محدوده خود فیلتر میکند.
سنسور اصلی یکR PI ،یک قطعه فوقالعاده حساس نسبت به نور مادون قرمز است که داخل یک کپسول کامالً بسته
قرار گرفته است. هر نور مادون قرمزی که به سطح سنسور بتابد در مشخصات الکتریکی سنسور تغییر ایجاد میکند.
این تغییر توسط یک مدار الکترونیکی آشکار گردیده، تقویت شده و میتواند منجر به بروز یک آالرم در
خروجیR PI شود.

در شکل زیر بلوک دیاگرام یک سنسور R PI را مشاهده میکنید

طبق این موارد ذکر شده، سوال اصلی این است که آیا انعکاس نور خورشید و یا حتی یک منبع نوری باعث
تحریک چشمی میگردد؟؟
میتوان جواب این سوال را به این صورت بیان کرد که اگر انعکاس نور باعث تحریک چشمی دزدگیر میگردد، پس
بایستی دستگاه در هر لحظه بایستی اعالم تحریک کند، زیرا نور شاید به طور مستقیم نه ولی از طریق بازتاب یک شی
روشن و یا حتی آینه صورت گرفته، در اینصورت تحریک چشمی یعنی ، ایراد در چشمی،
مورد بعدی اینکه اگر چشمی قرار بود با هر انعکاس و تابش نور، فعال گردد که دیگه معنای چشمی تشخیص حرکت
نداشته، و باید با اسم چشمی انعکاس نور آن را معرفی می کردیم
حال سوال اینست که دلیل فعال شدن بی موقع چشمی چیست؟
همانطور که گفتیم سنسور R PI قادر به تشخیص هر جسم با دمای تعیین شده می باشد، حتی شما با دستکاری مدار
قادر هستید حساسیت آن را برای اجسام و دمای مختلف تعیین کنید، ولی اگر ۴۱ درصد ، تحریک شدن چشمی در اثر
انعکاس نور ، دلیل فعال شدن دزدگیر و هشدار تحریک چشمی باشد ، با اطمینان می توان گفت که ۰۱درصد علت، از
قطعات متصله و یا سیمکشی نادرست و غیر صحیح سیستم نصب شده ،میتوان ذکر نمود

دیدگاهتان را بنویسید